Göçürmek ýa-da köpeltmek däl? - Semaltyň hünärmeni Natalýa Haçaturýan dogry jogaby bilýär!

Dublikat mazmun, SEO hünärmenleriniň arasynda uzak wagtlap bulaşyklyk döretdi. SEO bugbear ýok edilmeli ýaly duýulýar, ýogsam sahypaňyzyň reýtingden aýrylmagyna sebäp bolup biler. Dublikat mazmun jeza bilen berilse-de, Google-yň dublikat materialyň sahypaňyzdaky beýleki sahypalara täsir etmezligini üpjün etmek üçin reýting algoritmini ulanmagynyň bir usuly bar.

Semaltyň mazmun strategiýasy Natalýa Haçaturýan, saýtda has meşhur bolan şuňa meňzeş mazmunly başga bir sahypa bar bolsa, Google-yň dublikat mazmuny tertipleşdirmeýändigini aýdýar. Web sahypaňyzda şol bir mazmunly birnäçe sahypa bar bolsa, Google dogry wersiýany saýlamakda kynçylyk çeker. Gözleg netijelerinde mazmunyň diňe bir wersiýasyny görkezer, beýleki wersiýalary bolsa gizlener. SEO hünärmenleriniň köpüsi muny jeza hökmünde görýärler. Şeýle ssenariýada üç zat bolup geçýär:

  • Google sahypany tertipleşdirmeýär;
  • Şol sahypanyň agramy az;
  • Saýt ygtybarly hil we üýtgeşik mazmun çeşmesi hökmünde bellener;

Bu, web ussatlaryna jeza ýaly duýulmagyna sebäp berýär, ýöne gözleg motorlarynyň hemmesiniň beýle däldigini bilmek möhümdir. Dublikat mazmunda ulanylýan köp sanly strategiýa bar, ýöne hemmesi web sahypasynyň ulanyjylarynyň we gözlegçileriniň peýdasyna däl.

Web sahypalary tarapyndan gözleg traffigini ele alyp biler diýen umyt bilen mazmuny köpeltmek üçin ýörite ulanylýan torlar köp boldy. Sahypa haýsydyr bir baha goşmak üçin niýetlenenok we umuman, hiç hili baha goşmaýarlar. Gözleg motorynyň nirede ýalňyşdygyny bilmek üçin meýilnama düzmek üçin mazmunyň köpüsini göz öňünde tutmaly. Dublikat mazmunyň köp görnüşi bar:

Göçürilen sahypalar

Sahypanyň eýesi hökmünde başga bir web sahypasynda gymmatly mazmuna duşup bilersiňiz. Mazmuny okanyňyzdan soň, sahypaňyzda paýlaşmak isleýändigiňizi duýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, bu gowy pikir däl, sebäbi bu asyl mazmunyňyz däl we oňa pes baha berler. Netijede, şeýle tejribe web sahypaňyzyň domen balynyň umumy azalmagyna sebäp bolup biler.

Bu meseläni çözmegiň iň oňat usuly, domenara kanoniki belligi ulanmakdyr. Asyl mazmunyň başga bir web sahypasynda bardygyny görkezmek üçin goşuň. Gözleg motorlary soňra mazmunyň göçürilendigini we bilgeşleýin sahypaňyzdadygyny bilerler.

Bu ýagdaýda baglanyşygyň ähli agramy mazmunyň çeşmesine geçjekdigine düşünmeli. Şeýlelik bilen, köp baglanyşyk ulansaňyz, agramyň az bölegini saklarsyňyz. Adamlar mazmuny gowy görýän bolsalar, sahypa girýänleriň sany sahypa reýtinginiň peselmeginden ýokary bolup biler.

Önüm maglumatlary köpeltmek

Dürli öndürijilerden önüm alýan kompaniýanyň eýesi bolan ýagdaýy alyň. Sahypaňyza ýerleşdirmek üçin düşündirişler, aýratynlyklar we suratlar ýaly maglumatlary almaly bolarsyňyz. Öndüriji tarapyndan berlen takyk maglumatlary berersiňiz.

Ony nädip düzetmeli: web sahypaňyzy aýratyn goýmaly bolarsyňyz. Düşündirişleri täzeden ýazmaly we önüm synlary ýaly beýleki sahypalardan alyp boljak önümiňiz üçin üýtgeşik suratlar goýmaly bolarsyňyz.

Adetmezçiligi: önümi suratlandyrmak üçin peýdaly maglumatlary ýygnamaly bolany üçin strategiýa köp wagt talap edip biler.

Köp sahypalyk önüm sanawlary

Bu URL-leriň döredilmegini ýa-da sahypaňyzda şuňa meňzeş esasy önümleri suratlandyrýan köp sahypa bar bolsa.

Meseläni nädip çözmeli: meselem, bäş zat bilen iş salyşýan bolsaňyz we her gezek elementi elipbiý tertibiniň ýerine göwrümi we bahasy boýunça tertipläniňizde täze URL döredýän bolsaňyz, dürli URL-lerde şol bir mazmunly sahypalar az bolar. .

Dublikat mazmun stresli bolup biler. Meseläni ýeterlik derejede bilýän bolsaňyz, reýtingiňize täsir etmezden ozal çözmäge kömek eder. Agramyň köpeltmek arkaly geçmeginiň reýtingiňize ep-esli täsir etmezligi barada meýilnamalary düzüp bilersiňiz. Bu meseleleriň çözgütleri köp wagt talap edip biler, ýöne olar wagtyňyza laýykdyr, sebäbi web sahypaňyza her gezek girip, ýokary ROI döretmäge kömek edýär.

mass gmail